NOTOWANIA GPW
KWIECIEŃ 2015

KURS AKCJI 1.36
(na koniec dnia 2015-04-23)

RAPORTY
BIEŻĄCE

47/2015

Rejestracja w KDPW obligacji serii J W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2015, 18/2015/kor, 18/2015, oraz 12/2015 Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie na zasadzie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowyc ...

46/2015

Rejestracja zmiany wspólnika Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2015 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, zmiany jedynego wspólnika spółki Mega Trade Dystrybucja Sp. z o.o. ...

45/2015

Zawarcie znaczącej umowy - potrącenie wierzytelności pieniężnych Stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania z ...

44/2015

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015, informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2015 roku zawarł aneks (dalej Aneks) do umowy pożyczki z dnia 23 marca 2015 r. (dalej Umowa pożyczki) na mocy której Spółk ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 (34) 35 15 010
fax +48 (34) 35 15 029
sekretariat@kerdosgroup.com
Dział Handlowy:
tel. +48 (34) 35 15 017 lub 23
fax +48 (34) 35 15 029
sales@kerdosgroup.com